ทุนการศึกษา

Go to content

Main menu:

บริการนักศึกษา
ระเบียบ  ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับทุนการศึกษา 

       ด้วยสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการศึกษาด้านทางอาชีวศึกษาประเภทวิชาการ  บริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม  ประกอบกับมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามาเป็นประจำทุกปีเสมอมาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรับทุนการศึกษาเพื่อให้สอดครองกับนโยบายพัฒนา  ประเทศชาติด้านสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันสถานศึกษาจึงวางระเบียบเอาไว้  ดังนี้ 

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่าสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับทุนการศึกษา  พ.ศ.2557 

ข้อ2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป 

ข้อ3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

ข้อ4 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับและคำสั่งอื่นใด้ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ5 ในระเบียบนี้คำว่า 

“โรงเรียน”หมายความว่า  สถานศึกษาที่ทำการเปิดสอน 

“ผู้อำนวยการ”หมายความว่า  ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

“ทุนการศึกษา”หมายความว่า  ทุนการการให้การศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาในแต่ละประเภทโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 

“ผู้รับทุนการศึกษา”หมายความว่า  นักศึกษาที่มีการคุณสมบัติครบถ้วนตามหลังเกณฑ์ในการขอรับทุน 

“นักศึกษา”หมายความว่า  นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

“การยื่นความจำนง”หมายความว่า  ผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา  จะต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนงภายหลัง 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึง  30  เมษายน  ของทุกปีการศึกษา  ที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและบริการ

ข้อ  6  ประเภทของทุนการศึกษาที่ทางสถานศึกษาจัดให้มีดังนี้ 

6.1 ทุนการศึกษาประเภทการเรียนดีเด่น  ปีการศึกษาละ3ทุน(ปีตอปี) ผู้ขอรับทุนประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

6.1.1 มีความประพฤติเรียบร้อย 

6.1.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 ของทุนภาคเรียน 

6.2 ทุนการศึกษาประเภทกิจกรรมกีฬาดีเด่นปีการศึกษาละ3ทุน(ปีต่อปี)  ผู้ขอรับทุนประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

6.2.1 มีความประพฤติเรียบร้อย 

6.2.2 มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น 

6.2.3 มีผลการศึกษาลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ของทุนภาคเรียน 

6.3 ทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน  ปีการศึกษาละ2ทุน(ปีต่อปี) ผู้ขอรับทุนการศึกษาประเททนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

6.3.1 มีความประพฤติเรียบร้อย

6.3.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.5 ของทุนภาคเรียน
 
Back to content | Back to main menu