ข้อมูลอาคารสถานที่

Go to content

Main menu:

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจสภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริง
และงาน ณ วันที่รายงาน มีดังนี้
- จำนวนอาคารเรียน                                                   1 หลัง
- จำนวนอาคารประกอบ                                               1 หลัง
- จำนวนห้องเรียน                                                      21ห้อง
- จำนวนห้องปฏิบัติการ                                                9 ห้อง
-โรงฝึกงาน                                                               -ห้อง
-ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย                                  1ห้อง
-ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ                              1ห้อง
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                         4 ห้อง
-ห้องปฏิบัติการภาษา                                                   -ห้อง
-ห้องปฏิบัติการบัญชี                                                  1 ห้อง
-ห้องปฏิบัติการตลาด                                                 1 ห้อง
-ห้องปฏิบัติการการขาย                                               1ห้อง
-ห้องปฏิบัติการสำนักงาน                                             -ห้อง
-ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                                          -ห้อง
-ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว                                            1 ห้อง
-จำนวนห้องพักครู                                                     3 ห้อง
-จำนวนห้องประกอบ                                                  1 ห้อง
-ห้องพยาบาล                                                           2ห้อง
-ห้องประชุม                                                            1 ห้อง
-ห้องสมุด                                                               1 ห้อง

หมายเหตุ ห้อง 304 ถือเป็นห้องปฏิบัติการการขายการตลาด 
ห้อง 205 ถือเป็นห้องปฏิบัติการบัญชี
ห้อง (สมศ) ถือเป็นห้องประกอบ!

 
Back to content | Back to main menu