ปรัชญา/วิสัยทัศน์

Go to content

Main menu:

เกี่ยวกับวิทยาลัย
ปรัชญา 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการศึกษา โดยมีปรัชญาเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย คือ “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม”  

ความรู้ 
       หมายถึง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพ มีจิตใจเพิ่มพูนความรู้ อยากรู้ อยากเรียน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา 

มีคุณธรรม 
       หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่น ถือมั่น กับความดีงามตามประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมและสังคมความเป็นไทย 

นำสังคม 
       หมายถึง มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน อาชีวศึกษา เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการวิสัยทัศน์ มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และทักษะในสาขาที่ ตนศึกษาเป็นอย่างดี สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รักษ์ความเป็นไทยในความเป็นสากล และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ดำรงวัฒนธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
Back to content | Back to main menu