บริการห้องสมุด

Go to content

Main menu:

บริการนักศึกษา
การบริการการห้องสมุด
       วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากคำบรรยายที่ได้รับในชั้นเรียน

ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. เวลาใช้ห้องสมุด
1.1 วันจันทร์-ศุกร์ (08.30-15.00 น.)
1.2 วันอาทิตย์ (08.00-16.00)

2. ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด
2.1 ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
2.2 นักเรียนและนักศึกษา
2.3 บุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์

3. การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
3.1 นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ แต่งเครื่องแบบนักศึกษา
3.2 ต้องไปติดต่อขอทำบัตรสมาชิกที่แผนกห้องสมุดด้วยตนเอง และต้องนำบัตรประจำตัวตัวนักศึกษาไปแสดงด้วย
3.3 หัวหน้าแผนกห้องสมุด มีสิทธิที่จะพิจารณางดอนุญาตนักศึกษาที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบของห้องสมุดมิให้เป็นสมาชิกของห้องสมุด

4. มารยาทในการใช้ห้องสมุด
4.1 นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเวลาเข้าห้องสมุด
4.2 ห้ามนำเอกสารหรือหนังสือส่วนตัวเข้าไปในห้องสมุด ให้วางในที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
4.3 เมื่อหยิบหนังสือเล่มใดออกมาอ่านแล้ว โปรดวางไว้บนโต๊ะอ่านหนังสือ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บเข้าชั้นเอง เพราะนักศึกษาย่อมไม่ทราบรายละเอียดของการแยกหมวดหมู่
4.4 ช่วยกันรักษาสิ่งของในห้องสมุด ตลอดจนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมุด
4.5 ก่อนออกจากห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและเอกสารทุกชนิดที่จะนำออกจากห้องสมุด
4.6 ติดตามอ่านประกาศต่างๆ ของแผนกห้องสมุดเสมอ เพื่อจะได้รับทราบเหตุการณ์
4.7 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนคำแนะนำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยเคร่งครัด
4.8 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4.9 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องสมุด
4.10 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด

5. ระยะเวลาของการยืม
5.1 หนังสือประเภททั่วไปทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษยืมได้ 7 วัน วรสารฉบับเก่าที่ออกวางตลาดแล้ว กว่า 2 สัปดาห์ยืมได้ 3 วัน
5.2 หนังสือประเภทตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยืมได้ 7 วัน
5.3 หนังสือสงวน หมายถึง หนังสือที่ได้รับคำร้องขอให้จดไว้เป็นพิเศษ เพราะมีความจดจำเป็นต้องใช้มากยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และคืนห้องสมุดในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 10.00 น.
5.4 หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด คือ
- หนังสืออ้งอิงได้แก่ พจานุกรม สารานุกรม หนังสือรายปี
- วารสารฉบับใหม่ –นิตยสาร –จุลสาร
- หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.5 หนังสือที่ห้องสมุดได้รับใหม่ จะต้องแสดงให้ชมเป็นเวลา 2 วัน ก่อนที่จะให้ยืมตามระเบียบ

6. จำนวนหนังสือที่ขอยืม
6.1 อาจารย์มีสิทธิ์ยืมได้คราวละ 3 เล่ม
6.2 นักศึกษามีสิทธิ์ยืมได้คราวละ 2 เล่ม และจะยืมเล่มต่อไปได้เมื่อนำหนังสือที่ได้ขอยืมไปแล้วมาส่งคืนห้องสมุดเสียก่อน
6.3 เจ้าหน้าที่ขอยืมได้คราวละ 1 เล่ม เฉพาะหนังสือประเภททั่วไปเท่านั้น

7. วิธีขอยืมหนังสือ
7.1 นำบัตรยืมออกจากซอง ซึ่งอยู่ด้านหลังของหนังสือแล้วชื่อสาขาวิชา และระดับให้อ่านออกชัดเจนพร้อมทั้งนำบัตรสมาชิกห้องสมุดไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
7.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบันทึกกำหนดวันส่งในบัตรยืมและในบัตรสมาชิกห้องสมุด ตลอดจนเก็บหลักฐานในการยืมแล้วจึงจะนำหนังสือออกจากห้องสมุดได้
7.3 การยืมหนังสือทุกครั้ง จะไปติดต่อด้วยตนเอง
7.4 ถ้าเป็นหนังสือวารสาร ให้แจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวารสาร เล่ม ฉบับที่ วันที่ พ.ศ. ของวารสารด้วย
7.5 ก่อนวันสุดท้ายของภาคเรียน นักศึกษาต้องส่งหนังสือเล่มใดเสร็จก่อนกำหนดส่งโปรดนำส่งคืนห้องสมุดเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้บ้าง
7.6 นักศึกษาผู้ใดส่งหนังสือเกินกำหนด ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และชำระค่าปรับทันที ผู้ที่ไม่แจ้งให้ทราบและค้างค่าปรับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสืออื่นๆออกจากห้องสมุดอีกจนกว่าจะได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

8. วิธีส่งคืนหนังสือ
8.1 ต้องคืนหนังสือตามกำหนด วันที่แจ้งในบัตรยืม ที่อยู่ในซองด้านในปกหลังของหนังสือ
8.2 ต้องนำไปคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่โต๊ะรับจ่ายหนังสือ จะนำไปวางคืนไว้ในห้องสมุดโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้
8.3 เจ้าหน้าที่จะเซ็นชื่อกำกับชื่อหนังสือที่ส่งคืนในบัตรยืม และในบัตรสมาชิกห้องสมุด
8.4 นักศึกษาตรวจดูการเซ็นของเจ้าหน้าที่ในการรับคืนให้เรียบร้อยทุกครั้งเพื่อความแน่ใจ มิฉะนั้นถ้ามีการผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้หนังสือให้แก่ห้องสมุด

9. วิธีการยืมหนังสือจอง
9.1 นักศึกษาซึ่งมีหนังสืออยู่ในครอบครองจะลงชื่อจองล่วงหน้าอีกไม่ได้
9.2 สิทธิ์ในการใช้หนังสือแต่ละเล่ม จะเป็นไปตามลำดับการจอง และจะมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้ที่ลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้น
9.3 ให้นักศึกษาเขียนรายชื่อที่จองในแบบฟอร์ม ห้องสมุดจะแจ้งกำหนดไปรับหนังสือให้ทราบ
9.4 ให้มารับหนังสือจองหลังเวลา 13.00 น. หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์
9.5 ในกรณีที่หนังสือที่จองยังไม่มีผู้นำมาคืน ถ้าผู้จองยังไม่สละสิทธิ์ของการจอง ขอให้บอกเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อจะเก็บหนังสือไว้ให้ผู้จองอีกถ้าผู้ใดไม่ติดตาม ห้องสมุดถือว่าผู้จองสละสิทธิ์ และจะให้ผู้อื่นยืมต่อไป

10. การปรับ
10.1 หนังสือประเภททั่วไป ปรับวันละ 1.00 บาทต่อเล่ม
10.2 หนังสือประเภทตำรา ปรับวันละ 2.00 บาทต่อเล่ม
10.3 หนังสือสงวน ปรับชั่วโมงละ 1.00 บาทต่อเล่ม วันละ 5 บาท ในเวลาปกติปรับชั่วโมงละ 3.00 บาท ต่อเล่ม
10.4 ผู้ที่ส่งหนังสือเกินกำหนด จะมีชื่อปรากฏบนป้ายประกาศของห้องสมุด และจะมีใบเตือนแจ้งให้ทราบจากห้องสมุด
10.5 ผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าปรับจะถูกถอนชื่อในการยืมจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อย
10.6 ถ้าหนังสือหาย หรือชำรุด จะต้องเสียค่าปรับตามแต่หัวหน้าแผนกห้องสมุดจะพิจารณาและหัวหน้าแผนกห้องสมุดจะส่งหลักฐาน และยอดเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน เพื่อให้แผนกการเงินหักเงินจำนวนนั้นจากค่าประกันของเสียหายของนักศึกษา
10.7 การจ่ายค่าปรับ ทางห้องสมุดจะทำบัญชีไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ที่ชำระค่าปรับลงบัญชีและเซ็นชื่อกำกับไว้ทุกครั้งเมื่อสิ้นปีการศึกษาห้องสมุดจะประกาศยอดจำนวนเงินให้ทราบ
 
Back to content | Back to main menu