สาขาคอมพิวเตอร์

Go to content

Main menu:

ข้อมูลหน่วยงาน > ข้อมูลบุคลากร

นางสุรีพร   เมืองมุงคุณ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวบุปผณาฏ   งามสง่า
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุพัฒตรา   ดัชถุยาวัตร
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพรทิพย์  ลุนยังใย
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวอริษา   พันธ์เทศ
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัฒชัย จิตประสาร
เจ้าหน้าที่ IT support
Back to content | Back to main menu