นศ.วิชาทหาร(รด.)

Go to content

Main menu:

บริการนักศึกษา
1. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเป็น นศท. ชั้นปีที่
  1.1 เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย 
  1.2 อายุไม่เกิน 22ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 
  1.3 ไม่พิการ ทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
  1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา 13 (3)แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
  1.5 มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้

  1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย 
  1.7 ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

2. คุณสมบัติของผู้เป็นสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่
  2.1 กำลังอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการสำรองเปิดทำการฝึกวิชาทหาร 
  2.2 สำเร็วการศึกษาตั้งแต่มัยธยมศึกษาปีที่ 3หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลต่อการศึกษาของมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป 

3. เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือบัญชาการสำรอง ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ต้องสมัครและรายงานตัวจึงจะเข้าการฝึกได้ 
  3.2 ต้องชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
  3.3 ต้องไว้ทรงผมตามระเบียบ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 ซม.
  3.4 ต้องแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด 
  3.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 
  3.6 ผู้สมัครใหม่ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระเบียบที่กำหนด

4. หลักฐานการสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่
4.1 ใบสมัคร (ทบ. 349-001) ติดรูปถ่าย 3 x 4 ซม. กรอกข้อความในช่องของผู้สมัครใบ ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจนโดยมีหัวหน้าสถานศึกษา และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ลงนามให้คำยินยอมให้เรียบร้อย 
4.2 หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศท. และหนังสือให้คำยินยอมของผู้ปกครอง จะต้องเป็นผู้ปกครองคนเดียวกันกับผู้ปกครองที่ลงนามใบสมัคร 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะผู้สมัครจำนาน 1 ฉบับ 
4.4 หลักฐานการศึกษา รบ. 1 ต. ผู้สมัครจะต้องถ่ายใบ รบ.1 ต. จากต้นฉบับของสถานที่ศึกษาที่ตนได้สมัครเข้ารับการศึกษาในชั้นมัธยมปีที่ 4 หรือ ปวช.ปี1 ลงนามการรับรองถ่ายสำเนาเอกสารและรับรองคะแนนเฉลี่ยโดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาปัจจุบัน จงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง 
4.5 ใบรับรองการตรวจร่างกาย ออกให้โดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลรับรองหรือหน่วยตรวจโรคของทหารตั้งแต่ระดับชั้นกรมขึ้นไป หรือสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) ตามแบบที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด
4.6 ใบขอผ่อนผัน 

5. หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2,3,4 และ
   5.1 ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น สถานที่ศึกษาเดิม 
       5.1.1 ใบรายงานตัว รด.2 (สีขาว) 
       5.1.2 หนังสือรอรับสิทธิ์
   5.2 ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น โอนย้ายสถานศึกษา
     5.2.1 ใช้ใบรายงานตัว รด.3 (สีเขียว) 
     5.2.2 หนังสือรับรองการฝึก ซึ่งออกโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์การฝึก นศท. มทบ./หน่วยฝึก นศท.จทบ. 
     5.2.3 หนังสือรอรับสิทธิ์ 
   5.3 ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น ไม่สังกัดสถานศึกษา (เฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 4 และ 5) 
     5.3.1 ใช้ใบรายงานตัว รด.2 (สีขาว) 
     5.3.2 หลักฐานสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
     5.3.3 หลักฐานการสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่
     
6. การปฏิบัติของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 3 ต้องปฏิบัติตั้งแต่สถานีที่ 1-7 ดังนี้ 
   - สถานีที่ 1 กำหนดสาย 
   - สถานีที่ 2 ตรวจหลักฐาน 
   - สถานีที่ 3 ตรวจร่างกาย 
   - สถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
   - สถานีที่ 5 ชำระเงินบำรุง/รับคู่มือ นศท. 
   - สถานีที่ 6 เก็บหลักฐาน 
   - สถานีที่ 7 ถ่ายรูป/ทำบัตรประจำตัว นศท. 

นศท.ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น) ให้สถานศึกษาทำบัญชีแยกจากบัญชีผู้สมัครใหม่
ใช้บัญชีรายชื่อแบบรายงานตัว และต้องปฏิบัติในการรายงานตัวดังนี้ 
   - สถานีที่ 1 กำหนดสาย 
   - สถานีที่ 2 ตรวจหลักฐาน 
   - สถานีที่ 5 ชำระเงินบำรุง/รับคู่มือ นศท. 
   - สถานีที่ 6 เก็บหลักฐาน 

7. การปฏิบัติของผู้รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้น และโอนย้ายสถานศึกษา(ชั้นปีที่2-5) ปฏิบัติเฉพาะ 
   - สถานีที่ 1 กำหนดสาย 
   - สถานีที่ 2 ตรวจหลักฐาน 
   - สถานีที่ 5 ชำระเงินบำรุง/รับคู่มือ นศท. 
   - สถานีที่ 6 เก็บหลักฐาน 

8. การชำระเงินบำรุง 
   8.1 นศท. ชั้นปีที่ 1          ชำระเงินบำรุง                        650      บาท 
                                         ค่าทำบัตรประจำตัว นศท.        30       บาท 
                                         รวมเป็นเงินคนละ                   680      บาท 
   8.2 นศท.ชั้นปีที่ 2-3        ชำระเงินบำรุง                        650      บาท 
   8.3 นศท.ชั้นปีที่ 4-5        ไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุง 

9. การทำบัตรประจำตัว นศท. 
  9.1 ผู้สมัครใหม่ ชั้นปีที่ 1 ต้องทำบัตรประจำตัว นศท. ทุกคน 
  9.2 นศท.ชั้นปีที่ 2-5 (โอนย้ายสถานศึกษามาจากส่วนภูมิภาค) ต้องทำบัตรประจำตัว นศท.ทุกคน 
  9.3 นศท.ชั้นปีที่ 2-5 (ไม่โอนย้ายสถานศึกษา) ไม่ต้องทำบัตรประจำตัว นศท. เว้นกรณีบัตรประจำตัว นศท.ชำรุด/สูญหาย 

การเตรียมตัวของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่
1. การเตรียมหลักฐานของผู้สมัคร 
   1.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. กรอกข้อความในช่องที่ต้องการให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา วิชาทหารลงนามรับรอง และ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองลงนามให้คำยินยอมให้เรียบร้อยก่อนนำไปสมัคร
   1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
   1.3 หลักฐานการศึกษา สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รบ.1ต) 
   1.4 จำนวน 1ฉบับ โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือฝ่ายวัดผลของสถานศึกษาปัจจุบัน จะต้อง คัดคะแนนเฉลี่ย และลงนามรับสำเนาให้เรียบร้อย 
   1.5 เงื่อนไขประกอบการการสมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องกรอกข้อความและลงนามให้คำยินยอมให้เรียบร้อย 
   1.6 ใบรับรองการตรวจร่างกาย ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลปแผนปัจจุบันชั้น สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือหหน่วยตรวจโรคของทหารตั้งแต่ระดับกรมขั้นไปหรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
   1.7 หลักฐานการขอผ่อนผัน (ถ้ามี) 
   1.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
2. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ที่ กองทัพบก กำหนด 
3. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานศึกษาวิชาทหารควรมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่จะสมัครเพื่อให้เกิดความเคยชินและมีโอกาสปรับสภาพร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 
    

4. การแต่งกาย ผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ชาย แต่งเครื่องแบบของสถานศึกษา หญิง ชุดกีฬาของสถานศึกษา 
5. ต้องไว้ผมสั้น ทรงผมของผู้สมัครใหม่ชั้นปีที่ 1 (ตามระเบียบ นสร.) 
6. กำหนดเวลาในการรับสมัครและรายงานตัว นศท. เพื่อป้องกัน นักเรียน นักศึกษา และ นศท. ไปสมัครและรายงานตัวไม่ทันอาจถูกขีดฆ่าชื่อผู้ไม่มาออกจากบัญชีโปรดได้แจ้งให้นักเรียน นักศึกษานศท. ไปพร้อม ก่อนถึงเวลาเข้าที่รวมพล ประมาณ 30 นาที 
   - รอบเช้า รวมพลเวลา 07.30 นาฬิกา และ 10.00 นาฬิกา 
   - รอบบ่าย ดำเนินการตั้งแต่เวลา 12.15 นาฬิกา 
หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษาโปรดติดตามประกาศของฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระเบียบการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร เมื่ออายุ 20 ปี บริบูรณ์ 
(เกิดในปี พ.ศ. ที่กำหนดไว้ในปีที่จะตรวจเลือก เข้ากองประจำการ) ขอให้เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  1.สำเนา สด.9 จำนวน 4 ฉบับ 
  2.สำเนา หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 4 ฉบับ 
  3.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ 
  4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 4 ฉบับ 
    - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล 
    - สำเนาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
    - สำเนาการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาทหาร 
หมายเหตุ : ขอให้นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น สำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในช่วงกลางภาคเรียน ขอให้ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาหลังจากสมัครเป็นนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว ทันที
 
Back to content | Back to main menu