สาขาการบัญชี

Go to content

Main menu:

สาขาวิชาที่เปิดสอน

นางสรัลชนา     รอดภัยปอง
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี


ยินดีต้อนรับสู่...สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม
สาขาวิชา : พณิชยการ
สาขางาน : การบัญชี
ปรัชญา : มีความรู้  เสริมทักษะทางวิชาชีพบัญชี  มีระดับสู่สากล  มุ่งตรงตามความต้องการของธุรกิจ
       
       สาขาวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปนอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
- การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
- การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม visio

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- การบัญชี
- การจัดการ
- เศรษฐศาสตร์
- การตลาด
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- สารสนเทศ
- บริหารงานบุคคล
- การจัดการอุตสาหกรรม
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ
- ผู้ตรวจสอบบัญชี
- สมุห์บัญชี
- นักวางรูประบบบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- ข้าราชการกรมสรรพกร
- รับจ้างทำบัญชีอิสระ
- ครู อาจารย์
- ผู้ตรวจสอบภาษีอากร
- เจ้าของสถานประกอบการ
- อาชีพที่นอกเหนือจากวิชาชีพบัญชี

ติดต่อ สาขาวิชาการบัญชี
โทร. 02-3280943 ต่อ 4 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์ k-bac@hotmail.com
หรือติดต่อที่สาขาวิชาการบัญชีได้ที่ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง วิชาการ
 
Back to content | Back to main menu