สาขาการตลาด

Go to content

Main menu:

สาขาวิชาที่เปิดสอน

นายบัณฑิต     โพธิดะนุช
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด


ยินดีต้อนรับสู่...สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม
สาขาวิชา : พณิชยการ
สาขางาน : การตลาด
ปรัชญา : ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยการบูรณาการความรู้ทางการตลาด  ให้เชี่ยวชาญด้านทักษะและประสบการณ์  พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

      สาขาวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

      นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การตลาดยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
- การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- การวิจัยทางธุรกิจ
- การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
- การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
- การทำงานเป็นทีม

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- การตลาด
- การประชาสัมพันธ์
- การบัญชี
- การโฆษณา
- การจัดการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ
- นักขายและนักการตลาด
- นักโฆษณา
- นักประชาสัมพันธ์
- ครู อาจารย์
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ติดต่อ สาขาวิชาการตลาด
โทร. 02-3280943 ต่อ 4 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์ k-bac@hotmail.com
หรือติดต่อที่สาขาวิชาการตลาดได้ที่ ตึก 1 ชั้น3 ห้องพักอาจารย์สาขาการตลาด
 
Back to content | Back to main menu