สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Go to content

Main menu:

สาขาวิชาที่เปิดสอน

นางสุรีพร     เมืองมุงคุณ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ยินดีต้อนรับสู่...สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 (Business Computer)
ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม
สาขาวิชา : พณิชยการ
สาขางาน : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปรัชญา : ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  เทคโนโลยีก้าวล้ำ  นำสู่อาชีพ


      ในโลกสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ คอมพิวเตอร์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญยิ่ง ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ การธนาคาร การค้าในภาคธุรกิจเอกชน บริษัทมหาชน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศและทั่วโลก จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนำมาประยุกต์เข้ามากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอย่างเป็นระบบ และใช้สำหรับการวางแผนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่ได้วางไว้
      นอกจากนี้ ยังจำเป็นจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสากลในระดับสูง รวมทั้งการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์และการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
- การเขียนโปรแกรม
- การสร้างเว็บไซตื
- การซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
- การออกแบบระบบเครือข่าย
- การตัดต่อวีดีโอ สร้างวีดีโอสั้น
- การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การจัดการ
- เศรษฐศาสตร์
- การตลาด
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- สารสนเทศ
- บริหารงานบุคคล
- การจัดการอุตสาหกรรม
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ
- โปรแกรมเมอร์
- นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
- นักวางรูประบบบัญชี
- เจ้าหน้าที่ธนาคาร
- นักวางระบบเครือข่าย
- admin
- ซ่อมคอมพิวเตอร์
- ครู อาจารย์
- นักออกแบบงางกราฟิก
- เจ้าของสถานประกอบการ 
- อาชีพที่นอกเหนือจากวิชาชีพคอมพิวเตอร์

ติดต่อ สาขาวิชาการบัญชี
โทร. 02-3280943 ต่อ 4 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์ k-bac@hotmail.com
หรือติดต่อที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้ที่ ตึก 1 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
 
Back to content | Back to main menu