หมวดวิชาทักษะชีวิต

Go to content

Main menu:

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ว่าที่ร้อยตรีพงศักดิ์     บุญเพ็ง
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต


ยินดีต้อนรับสู่...หมวดวิชาทักษะชีวิต(Life  skills  classification)
ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม
สาขาวิชา : พณิชยการ
สาขางาน : วิชาทักษะชีวิต
ปรัชญาวิชาการยอดเยี่ยม  เปี่ยมความรู้  คู่คุณธรรมล้ำเลิศ
 

วิชาการยอดเยี่ยม  หมายถึง  นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนในหมวดวิชาทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป

เปี่ยมความรู้  หมายถึง  ครู อาจารย์ ผู้สอนเน้นความรู้ที่ทันสมัยให้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถและนำเทคนิคที่ทันสมัยให้กับผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

คู่คุณธรรมล้ำเลิศ  
หมายถึง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ
 
วิสัยทัศน์ ( Vision )
หมวดวิชาทักษะชีวิต (Life  skills  classification)  มุ่งพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในการเพิ่มความสามารถด้านวิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต และมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้การดำเนินชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน
 
พันธกิจ ( Mission )
พันธกิจที่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาทักษะชีวิต
พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา  ทักษะชีวิตทุกมิติ  ได้แก่ ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้านอารมณ์  และด้านสังคม
 
วัตถุประสงค์ ( Object )
1. จัดการเรียนรู้พื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตลาดแรงงาน
2. ฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถมีสมรรถภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามสาขาวิชาและตลาดแรงงานโดยส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงสาขางาน
3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อหน่วยงาน องค์กรและชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ
4. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
6. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของสาขาวิชาทุกภาคเรียนและกำหนดจุดที่ควรจะพัฒนาประจำภาคเรียน

      การจัดการศึกษาหมวดวิชาทักษะชีวิตมีลักษณะจำแนกเป็นรายวิชา และมีลักษณะบูรณาการโดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และวิชาอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และปรัชญาการจัดการศึกษาของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

ติดต่อ หมวดวิชาทักษะชีวิต
โทร. 02-3280943 ต่อ 4 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์ k-bac@hotmail.com
หรือติดต่อที่หมวดวิชาทักษะชีวิตได้ที่ ตึก 1 ชั้น1 ห้อง วิชาการ
 
Back to content | Back to main menu