พันธกิจ

Go to content

Main menu:

เกี่ยวกับวิทยาลัย
พันธกิจ
       สถานศึกษาได้วางแนวทางการปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่ได้วางไว้ ดังนี้ 
๑. สถานศึกษาให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนตามศักยภาพอย่างเต็มที่
 
๒. เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม และมีจริยธรรมอันดีงามต่อตนเองและสังคม
 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะและความชำนาญในสาขาที่ตนศึกษา
 
๔. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณค่าและเป็นสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
    และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเท่าทันการณ์
 
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

๖. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนในการใฝ่ศึกษาความรู้ 
    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
๗. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิต
    และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      
 
Back to content | Back to main menu