สมัครเรียน

Go to content

Main menu:

บริการนักศึกษา
ระดับ ปวช. 
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับ ปวส.
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เวลาเรียน
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
รอบเช้า : เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 14.20 น. 
รอบบ่ายพิเศษ เรียนวันอาทิตย์
เวลา 08.00-17.00 น.

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบ รบ.1 ฉบับจริงหรือใบรับรอง
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา
5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา
6. ค่าธรรมเนียมการเรียน

สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษา ได้รับ
1. มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
2. มีสิทธิขอกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล(กยศ.)
3. บุตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเรียนได้
4. ให้สิทธิยืมใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้
5. มีสิทธิได้เรียนคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
6. เรียนภาษากับเจ้าของภาษา
7. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ
8. สมัครเรียนวิชาทหาร(รด.) ได้ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
9. ได้รับสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
10. นักเรียน - นักศึกษาทุกคน มีประกันอุบัติเหตุ
11. มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงขึ้น ทั้งรัฐและเอกชน

 
Back to content | Back to main menu