คณะผู้บริหาร

Go to content

Main menu:

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ดร.ลลิดา  เกษมสันต์  ณ  อยุธยา
ผู้อำนวยการ

นายวิทูล  แจ่มกลิ้ง
รองผู้อำนวยการ

นายพลากร  ขูรูรักษ์
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นางกรรณิการ์   ภาสอน
ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

นายผดุงเกียรติ   จุมมณีย์
ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

นายบัณฑิต     โพธิดะนุช์
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
และแนะแนวทางการศึกษา
 
Back to content | Back to main menu