ข้อมูลสถานศึกษา

Go to content

Main menu:

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

๑. ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
     
     ๑.๑.๑ ประวิติของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจก่อตั้งโดย มล.รถเสน เกษมสันต์และ คุณหญิงสุจิตรา เกษมสันต์ ณ อยุทธยาได้อัญเชิญ พระนามของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์กรม หลวงพรหมวรานุรักษ์มาเป็นชื่อสถาบันการศึกษาชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ [รหัสสถานศึกษา ๑๐๑๐๑๑๗๐]ได้รับ อนุญาตให้จัดตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒


ปีการศึกษา๒๕๕๒ 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๓ สาขาวิชา
     ประเภทพาณิชยกรรม
          สาขาวิชาการบัญชี
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          สาขาวิชาการขาย
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน3 สาขา 
     ประเภทบริหารธุรกิจ 
          สาขาวิชาการบัญชี
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          สาขาวิชาการตลาด
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มอีก ๑ สาขาคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
         สาขาวิชาการท่องเที่ยว


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สีประจำสถาบัน

สีเหลือง  หมายถึง เป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเป็นสีของดอกไม้ประจำสถาบัน
             คือ ดอกราชพฤกษ์ เปรียบกับ นักศึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถ
สีม่วง     หมายถึง เป็นสีประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีเป็นสีของความอ่อนน้อม 
             สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัยประพฤติดี

เอกลักษณ์  “ความรู้ คู่คุณธรรม”

อัตลักษณ์  “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสู่อาชีพ’,

ทักษะเยี่ยม      หมายถึง ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ให้เกิดทักษะความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่ตนศึกษา
เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันดีต่อตนเองและสังคม นำสู่อาชีพ หมายถึง ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม

๑.๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
โรงเรียนขนาด : โรงเรียนขนาดกลาง
ที่ตั้ง :ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ เฉลิมพระเกียรติร.๙ ซอย๓๘ แขวงดอกไม้เขตประเวศจังหวัด กรุงเทพมหานคร


๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
      ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสวนหลวง
      ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางนา
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตลาดกระบัง
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพระโขนง


๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

       วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามี ดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(Certificate of Vocational Education) หลักสูตร ๓ ปี
        การบัญชี (Accounting)
        การขาย (Selling)
        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
        การท่องเที่ยว(Tourism)

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) 
(High Diploma Certificate of VocationalEducation) หลักสูตร ๒ ปี
        การบัญชี (Accounting)
        การตลาด (Marketing)
        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
        การท่องเที่ยว (Tourism)

 
Back to content | Back to main menu