สาขาการท่องเที่ยว

Go to content

Main menu:

สาขาวิชาที่เปิดสอน

นายศุภชัย ยังคำมั่น
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว


ยินดีต้อนรับสู่...สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism)
ประเภทวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน : การท่องเที่ยว
ปรัชญา : เรียนรู้สู่การท่องเที่ยวถูกหลักการ  สืบสานวัฒนธรรม  นำพาโลกทัศน์กว้างไกล

     สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้
1.) นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

2.) นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง

3.) ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา

4.) มีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้จากมืออาชีพ และนักศึกษามีโลกทัศน์ใที่กว้างไกล
       นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
- การออกตั๋วโดยสาร
- งานมัคคุเทศก์
- ธุรกิจการบิน
- ประวัติและความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
- การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
- ความรู้ด้านการโรงแรม
- การบริการอาหาร และเครื่องดืม
- การดำเนินงานส่วนหน้าของโรงแรม
- งานฝ่ายแม่บ้าน
- ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- การท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การบินระหว่างประเทศ
- ธุรกิจต่างประเทศ
- อินเตอร์เนชั่นแนล โปรแกรม
- เลขานุการ
- นิเทศศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- บริหารทรัพยากรบุคคล

อาชีพที่รองรับ
- บริษัทนำเที่ยว
- งานมัคคุเทศก์
- งานในภัตตาคาร
- โรงแรมและรีสอร์ท
- ธุรกิจการบิน
- การออกบัตรโดยสาร
- งานการขนส่ง
- งาประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา

งานราชการ
- ครู อาจารย์
- เจ้าหน้าที่นำเที่ยวหน่วยงานราชการ

ติดต่อ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โทร. 02-3280943 ต่อ 4 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์ k-bac@hotmail.com
หรือติดต่อที่สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ที่ ตึกใหญ่ ชั้น1 ห้องพักอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว
 
Back to content | Back to main menu