ประวัติวิทยาลัย

Go to content

Main menu:

เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

          วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจก่อตั้งโดย มล.รถเสน เกษมสันต์ และ คุณหญิงสุจิตรา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
  ได้อัญเชิญพระนามของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์มาเป็นชื่อสถาบันการศึกษา 
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ [รหัสสถานศึกษา ๑๐๑๐๑๑๗๐] ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง ปี พ.ศ ๒๕๕๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจอาคารเป็นรูปตัวแอลสูง ๔ ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๘ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถานศึกษาด้านพณิชยการ แห่งแรกของเขตประเวศ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ บนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๘ ตารางวาโดยงบประมาณเริ่มแรก ๒๕ ล้านบาท บริหารงานโดย นายรถพร เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ผู้รับใบอนุญาต) และนางลลิดา เกษมสันต์ ณ อยธุยา (ผู้อำนวยการ) 
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ  [รหัสสถานศึกษา ๑๐๑๐๑๑๗๐]  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง ปี พ.ศ ๒๕๕๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจอาคารเป็นรูปตัวแอลสูง ๔ ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๘ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถานศึกษาด้านพณิชยการ แห่งแรกของเขตประเวศ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ บนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๘ ตารางวาโดยงบประมาณเริ่มแรก ๒๕ ล้านบาท บริหารงานโดย นายรถพร เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ผู้รับใบอนุญาต) และนางลลิดา เกษมสันต์ ณ อยธุยา (ผู้อำนวยการ) 

  • มีห้องสำหรับใช้ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งหมด ๓๐ ห้อง ตามดำริของหม่อมหลวงรถเสน เกษมสันต์ ณ อยุธยา ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ที่ต้องเดินทางไปเรียนในที่ไกลๆ ตลอดยังมุ่งเน้นเปิดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการทำงาน มีระเบียบวินัย ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจ เป็นผู้นำ สังคม และมีหลักในการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
  • ในระยะเริ่มแรกการวางโครงสร้างหลักสูตรและการบริหารงานนั้นตลอดถึงการจัดการห้องปฏิบัติการต่างๆ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ได้รับการให้คำปรึกษาจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นอย่างดี วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจได้รับอนุญาตเริ่มเปิดการเรียนการสอนวันแรกอย่างเป็น ทางการเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ สาขาที่เปิดการเรียนการสอน คือ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีนักเรียนเข้ารับการศึกษาแรกทั้งระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๔๙๕ คน มีครูอาจารย์และพนักงานปฏิบัติการทั้งหมด ๒๖ คน 

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจได้ดำเนินงานภายใต้หลักการของ หม่อมหลวงรถเสน เกษมสันต์ ณ อยุธยาและกรอบการศึกษาของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดการศึกษา ยึดหลักของส่วนรวม (สังคม) เป็นเกณฑ์ ตลอดเรื่องการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ บุคลากรที่มีคุณภาพ และนำหลกัธรรมมาประกอบการเรียนการสอน โดยจำทำ โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อโน้มน้าวจิตใจ ให้ผูเ้รียนมีจริยธรรมอันดีงาม มุ่งให้ผูเ้รียนมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศดา้นความรู้ ความมีระเบียบวินัยและการพัฒนาคุณธรรมดา้นจิตใจเพื่อให้ ผู้เรียนมีศักยภาพในการทำงานเป็นผู้นำสังคมและมีหลักในการดำเนินชีวติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
  • ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จำนวน ๓ สาขาวิชา ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย เปิดสอนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 3 สาขา ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มอีก ๑ สาขาคือ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. )ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานมัคคุเทศทั่วไป 

  • ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์ เปิดทำการสอนมาเป็นเวลา ๕ ปี ได้ผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการในจังหวัด กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ ยังพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สภาพแวดล้อมสวยงาม และมากด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร พร้อมด้วยความเอาใจใส่ในระบบการเรียนการสอนของคณะครู การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล เพื่อก้าวสู่ความเป็นอาเซี่ยนในอนาคตต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบ์ริหารธุรกิจ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการศึกษาตามนโยบายของรัฐ โดยเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี ซ่ึงอยู่ภายใต้ปรัชญาของวิทยาลยัที่ว่า “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม” ปัจจุบัน แบ่งส่วนการบริหารจัดการเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และฝ่ายการเงิน

 
Back to content | Back to main menu